Roslagsbanans Utbyggnad (RBU) – Etapp 2

Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik som går från Stockholm Östra vid Valhallavägen i centrala Stockholm till förorter norrut.

Banan består av tre grenar med slutstationerna Näsbypark i Täby kommun, Österskär i Österåkers kommun och Kårsta i Vallentuna kommun. Roslagsbanans utbyggnad var ett program som bestod av ett antal samordnade projekt vars syfte var att möta nya behov på grund av den ökande befolkningsmängden i nordostregionen samt kraven på miljövänlig trafik.

Reqiros engagemang i program Roslagsbanans utbyggnad började år 2017, främst i projektet Bana Genomförande som berör dubbelspårsutbyggnad och som i sin tur bestod av sju olika delprojekt motsvarande de sträckor som var berörda. Reqiro har också engagerats i projektet för byggnation av ny depå i Vallentuna och sedan början av år 2022 även i projektet för anskaffning av nya fordon.

Vårt uppdrag började med en uppdatering av projektens WBS för att utifrån den sedan skapa en detaljerad projekttidplan på lämplig nivå tillsammans med delprojektledare och projektledare. Ett stort arbete har lagts ner på att ta fram en plan för tidsstyrning som beskriver hur projekten ska arbeta med bl.a. hantering av baseline, uppföljning och analys av projekttidplan samt rapportering. En annan viktig del i arbetet har varit samordning och koordinering med övriga projekt i programmet vilket möjliggjordes genom portföljhantering och gemensam planering i verktyget Primavera P6. Den gemensamma planeringen har bidragit till att tidigt se konsekvenser av eventuella förseningar i projekten och därmed möjliggjort ett proaktivt arbete för att fortsatt nå programmets övergripande mål.