Program Fossilfritt Övre Norrland (FÖN) Svenska Kraftnät

För att möta det ökande behovet av energi från etablerande stålföretag som vill producera fossilfritt stål inom regionen skapades programmet Fossilfritt övre Norrland.

Programmet hade initialt 8 projekt indelat i luftledningar och stationer men kommer växa succesivt över tiden. Investeringarna i regionen ska leda till ett ökat uttag under åren 2028-2030 på cirka 2000 MW som motsvarar 10 normalstora städer av Örebros storlek. Investeringspaketet har utformats som ett pilotprojekt för att korta ledtiderna då det normalt tar 12-14 år från att man identifierat ett behov till att man kan ta en ny kraftledning i drift, ambitionen är att halvera ledtiden. 

Vårt uppdrag i programmet FÖN på Svenska kraftnät omfattar framtagning av tidplaner för alla enskilda projekt inom programmet för att kunna säkerhetsställa projektens status, vilken tid enskilda aktiviteter kommer ta och kommande hinder som kan påverka att ledtiderna förlängs. Då det är ett relativt nytt arbetssätt med att korta ned ledtiderna och arbeta parallellt med processerna inom organisationen, har vårt arbete också inneburit framtagning och implementering av nya arbetssätt och rutiner inom tidsplanering. Vårt arbete har höjt engagemanget kring tidplaner vilket bidrar till att önskad sluttid nås.