Program Kent

Ett kärnkraftverk

Efter olyckan vid kärnkraftverket Fukushima i Japan den 11:e mars 2011 påbörjades omfattande utredningar och åtgärder i kärnkraftsanläggningar världen över.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har efter denna händelse ålagt ägarna av de svenska kärnkraftverken ett antal förelägganden som villkor för fortsatt drift.

På Oskarshamns Kraft Grupp (OKG) skapades program Kent för att hantera detta, både i den förebyggande och konsekvenslindrande domänen. Inom Programmet installerades en oberoende härdkylning i projekt OBH och i projekt SAMR (Severe Accident Management and Recovery) genomfördes ett omfattande utvecklingsarbete av styrande instruktioner samt beredskapsorganisationen. SSM har godkänt de åtgärder som vidtagits på OKG och stängt de aktuella föreläggandena. Program Kent avslutas under hösten 2022.

Reqiro har, genom vår resurs i program Kent, infört en strukturerad process för tidsplaneringen i syfte att ge ledningen aktuella styrmedel och beslutsunderlag för att möta de av SSM uppsatta målen i föreläggandena. Detta har realiserats genom införandet av tydliga delmål (beslutsmilstenar) samt att viktiga beroenden mellan de två projekten och dess 40 delprojekt har identifierats. Vår resurs har också haft rollen som Teknisk projektledare för projekt SAMR sedan februari 2021. Ett viktigt arbete har varit att facilitera utvecklingsarbetet av de styrande instruktionerna genom till exempel workshops. En framgångsfaktor har varit resursplanering och säkring av nödvändiga resurser för att innehålla uppsatta mål avseende leverans av instruktioner samt utbildning.